ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ชำระเงินค่าจองทัวร์
  • ราคาทัวร์ ต่ำกว่า 10,000 บาท มัดจำท่านละ 5,000 บาท
  • ราคาทัวร์ ตั้งแต่ 10,000 แต่ไม่เกิน 25,000 บาท มัดจำท่านละ 10,000 บาท
  • ราคาทัวร์ ตั้งแต่ 25,000 แต่ไม่เกิน 35,000 บาท มัดจำท่านละ 15,000 บาท
  • ราคาทัวร์ ตั้งแต่ 40,000 แต่ไม่เกิน 80,000 บาท มัดจำท่านละ 20,000 บาท
  • ราคาทัวร์ มากกว่า 80,000 บาท มัดจำท่านละ 35,000 บาท
  • จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • กรณีท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
   (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำาหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
 • กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • สำหรับการจองเบื้องต้น ให้กรอกเอกสาร (ไฟล์แนบ) ในหน้าสุดท้ายของตัวโปรแกรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ Fax กลับ (เฉพาะหน้าที่กรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว) ที่เบอร์ 02-9423385 หรือ ใช้วิธีถ่ายรูปส่งเข้ามาที่ email : [email protected] หรือ ถ่ายรูปเอกสารที่กรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้วส่งเข้า Line ID : travelprothai

รายละเอียดบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส วังหิน / ชื่อบัญชี นายธีรชัย ลุ้งบ้าน / บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 640-1-00243-8

Loading gears animation
expand_less